Welkom bij

JONGEREN

OUDERS

Wmo

PROFESSIONALS

Jongeren

Jij wilt gewoon een leuk leven. Zonder al teveel gedoe. Maar soms is je leven verwarrend, intensief en onzeker. Je leven buitenshuis wordt meer belangrijk voor je. Je gaat vaker om met je vrienden, krijgt te maken met verliefdheid en relaties. En je moet ook tijd en aandacht aan school/werk besteden. Je wilt minder afhankelijk van je ouders worden, zelf je keuzes maken. 

Deze fase gaat meestal met vallen en opstaan en dat is prima, want op die manier kan je leren. Soms lukt het niet alleen om op te staan en heb je het gevoel dat je vastgelopen bent. Er is weinig rust meer thuis, je ouders lijken je niet te begrijpen, je kan je onzeker voelen, je weet niet precies wat je kan en waar je hulp kan vragen. 

HEBE helpt je wanneer je vastgelopen bent. Jouw hulpverlener begeleidt je op een coachende manier. Hij luistert naar jouw verhaal. Samen kijken jullie waar je goed in bent, waar je echt plezier aan beleeft en wat jij van je omgeving nodig hebt. 

De hulpverlener komt bij jou thuis, dit heet “ambulante hulp”. Dat betekent niet dat jullie altijd thuis hoeven te praten aan een tafel. Jullie zullen ook veel naar buiten gaan. Wandelen in de natuur brengt rust in je hoofd, waardoor je beter kan nadenken over hoe het nu allemaal gaat. In de kennismakingsfase is er ook ruimte voor andere activiteiten zoals bijvoorbeeld muziek maken, gamen, schilderen of fotograferen.


“…het lijkt of mijn ouders alleen maar kritiek op mij hebben…”


“…het lukt mij niet om vrienden te maken…”

“…vandaag weer gezeur op school…”

“…ik voel me vaak somber…”


“…mijn zoon (15) blowt en spijbelt, ik maak me zo’n zorgen…”


“…thuis is er vaak ruzie, het lijkt of we niet meer normaal met elkaar kunnen praten…”

Ouders

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedere fase heeft zijn charmes; gezellige momenten en minder gelukkige tijden wisselen elkaar af. Dan overkomt u steeds vaker het gevoel dat u de regie verliest. De escalaties in de thuissituatie dreigen de overhand te krijgen.

De ambulante jeugdhulp van HEBE helpt u escalaties te verminderen en de regie terug te krijgen. Ambulante jeugdhulp betekent eigenlijk ‘hulp aan huis’. Deze ambulante hulp is voor kinderen, jongeren en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. 

De hulpverlener komt bij u thuis en bekijkt samen met u de klachten en krachten van uw gezin en biedt concrete handvatten om de negatieve spiraal om te buigen. 

Voor meer informatie klik hier

Wanneer kan ik mijn kind/ons gezin aanmelden?
Op dit moment bieden wij in enkele gemeentes zorg in natura. Dit houdt in dat de kosten voor de zorg direct door de gemeente betaald worden. Voor de andere regio's werken wij vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam van uw gemeente. 

Aangemeld? Hoe nu verder? 
Na aanmelding wordt een eerste kennismaking bij u thuis ingepland. Deze kennismaking staat in het teken van vraagverheldering. U kunt op uw gemak uw verhaal doen. Afhankelijk van de aard en omvang van de zorgen wordt het traject bepaald en ingepland. Dit kan betekenen dat er ambulante gezinsbegeleiding van start gaat. Of dat er individuele ambulante hulp voor uw kind van start gaat. 

Ambulante gezinsbegeleiding 
Ambulante gezinsbegeleiding duurt gemiddeld 6-9 maanden. Samen gaan we aan de slag. 

Wat mag u verwachten?
(Meer-) wekelijkse huisbezoeken (tijdstip in samenspraak), observaties met hier opvolgende feedbackgesprekken, voortgangsanalyse, concrete handvatten en adviezen.
Van u verwachten wij een open houding en welwillendheid om samen concreet te werken aan de opgestelde doelen. 

Ambulante individuele begeleiding 
Ambulante individuele begeleiding is niet van tevoren in tijdsduur vast te leggen. 

HEBE begeleidt het kind/de jongere tot de gewenste doelen bereikt zijn en hij/zij zeker genoeg is om zelfstandig zijn/haar pad te vervolgen.


“…ik ben bang dat mijn dochter (16) met de verkeerde mensen omgaat…”


“…mijn kinderen (6 en 9) luisteren niet en doen alleen wat zij zelf willen…”

Wmo

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (afgekort Wmo) kan de gemeente u helpen bij situaties of zaken die u lastig vindt. In de wet staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Lukt het onvoldoende om mee te doen en bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u begeleiding aanvragen bij uw gemeente.

HEBE biedt "begeleiding op maat".
Vanuit HEBE onderzoeken we samen met u wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. We spreken af wat de doelen van de begeleiding zijn en hoe we daaraan gaan werken. De begeleiding die u krijgt wordt zo passend mogelijk afgestemd op uw situatie en is daardoor voor iedereen verschillend. De begeleider van HEBE neemt geen taken van u over, maar begeleidt u in het proces om de regie over uw eigen leven (terug) te krijgen.

Waar kunt u begeleiding voor krijgen?
Wanneer u onvoldoende zelfredzaam bent om mee te doen in de samenleving en/of als er onvoldoende hulp is uit uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen) kunt u onder andere begeleiding krijgen bij:
   - Het bevorderen en/of behouden van zelfredzaamheid;
   - Het inzicht krijgen in kwaliteiten en talenten;
   - Veranderprocessen;
   - Het maken van verantwoorde keuzes;
   - Het creëren van een positief zelfbeeld;
   - Het organiseren van uw huishouden;
   - Het verminderen van moeilijkheden die voortkomen;
   - Het aanleren van dagelijkse routine;
   - Het overzicht krijgen in uw geldzaken;
   - Het versterken van sociale contacten;
   - Het aanleren en oefenen van vaardigheden.


HEBE is voor de Wmo gecontracteerd voor de regio Dongemond. Dit betreft de volgende gemeenten:
   - Altena;
   - Drimmelen;
   - Geertruidenberg;
   - Oosterhout. 


“…ik ben bang dat ik het overzicht verlies…”


“…het lukt me moeilijk om naar mijn eigen aandeel te kijken wanneer ik met iemand een conflict heb..."

“Geef mij de moed te veranderen wat ik kan & wil veranderen, het inzicht te accepteren wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil te zien.”

~ Stephen Covey ~

Professionals

HEBE biedt jongeren en jongvolwassenen (12 – 27) die op één van de levensgebieden zijn vastgelopen vraaggerichte individuele begeleiding op maat. Zij worden begeleid om de moed te vinden om te veranderen wat zij kunnen en willen veranderen en het inzicht te verkrijgen om te accepteren wat zij niet kunnen veranderen.

De begeleiding is gericht op:
· Het bevorderen en/of behouden van de zelfredzaamheid; 
· Het opdoen van succeservaringen; 
· Het maken van verantwoorde keuzes. 

Naast bovenstaande begeleiding biedt HEBE ambulante gezinsbegeleiding. Deze begeleiding is bedoeld voor ouders of verzorgers met thuiswonende kinderen die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind(eren) of de opvoedsituatie. 

HEBE helpt ouders bij: 
- Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van het kind;
- Het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het   kind of de kinderen;
- Het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin; 
- Het versterken van de opvoedvaardigheden.

De zorg is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Gedurende het traject zal aandacht zijn voor het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij. Waar nodig en mogelijk wordt integraal samengewerkt. 

HEBE heeft een contract voor jeugdzorg in West-Brabant-Oost. Daarnaast werken wij met persoonsgebonden budget (pgb). 

Over HEBE

HEBE is opgericht door Freddy Brants met als doel om mensen, en met name jongeren te begeleiden bij veranderprocessen die nodig zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. 

Freddy start zijn carrière in de sociale hulpverlening als begeleider in een logeerhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. Hier ziet hij het als zijn taak om deze jongeren te motiveren en te stimuleren om ondanks hun beperkingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Naast deze functie begeleidt Freddy muziekactiviteiten in de sociale psychiatrie bij de stichting Pameijer te Rotterdam.

Na jaren met plezier te hebben gewerkt bij het logeerhuis gaat Freddy werken als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam. Een raadsonderzoeker analyseert gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (ernstig) bedreigende situaties. De raadsonderzoeker spreekt met betrokkenen, verzamelt en analyseert beschikbare informatie en verzoekt en/of adviseert de kinderrechter of de officier van justitie op basis van de bevindingen.

Na ongeveer 10 jaar maakt Freddy in 2017 de overstap naar het Sociaal Wijkteam in Oosterhout. Iedere burger uit Oosterhout die een vraag heeft over zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien kan terecht bij het Sociaal Wijkteam. Vanuit de SNV (sociale netwerk versterking) gedachte wordt de hulpvraag verhelderd en wordt er meegedacht over een vervolg. Het Sociaal Wijkteam werkt in opdracht van de gemeente en kan waar nodig verwijzen naar professionele hulp vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Freddy heeft na de HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (differentiatie Video Hometraining) de HBO-opleiding “Management voor overheid en non-profit” op positieve wijze afgerond. Daarnaast heeft Freddy in de loop der tijd de nodige trainingen gevolgd welke zijn professionaliteit ten goede zijn gekomen o.a. Jeugdbeschermer, Oplossingsgericht werken, Sociale Netwerk Versterking en Agressie-regulatietraining.

Freddy Brants

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener


“Wees meester
en vormgever van jezelf”                    
~ Nietzsche ~

Visie en missie

Missie
De missie van HEBE is om jongeren en/of gezinnen die zijn vastgelopen op één van de levensgebieden te ondersteunen en te begeleiden in het terugpakken van de regie over hun leven.  

Visie

Begeleiding vanuit HEBE betekent dat er aandacht is voor klachten, maar vooral ook voor de aanwezige krachten. Door aandacht te besteden aan de aanwezige talenten en kwaliteiten wordt een positief zelfbeeld bevorderd.  

HEBE vindt zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij belangrijk en dit zal tijdens de begeleiding zoveel mogelijk worden gestimuleerd.  

HEBE geeft feedback op gedrag, niet op de persoon. Ieder mens heeft het recht om met inzicht in eigen kunnen en vol zelfvertrouwen vorm te geven aan zijn of haar leven binnen de mogelijkheden die er zijn. Iedereen heeft recht op het maken van eigen keuzes, maar is ook verantwoordelijk voor de consequenties van deze keuzes.

Neem a.u.b. vrijblijvend contact met mij op:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

HEBE Jeugd- en adolescentenzorg is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Een SKJ-registratie garandeert dat de hulpverlener ervaring, kennis en vaardigheden heeft om goede hulp te bieden in complexe situaties. Een SKJ-registratie vereist een continue investering in vakbekwaamheid en kwaliteit. (Reg.nr. 110486979)